Mingyue, Fan, School of Management Science, Department of Public Administration, Jiangsu University, Zhenjiang, Jiangsu 212013, P.R. China